Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И Е-МАГАЗИН

www. drinks-shop.bg

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия са предназначени да регулират договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между Максиъм България ЕООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.drinks-shop.bg и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от Максиъм България ЕООД на Сайта.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения с информация за нови, промоционални и други стоки на Сайта, като такива търговски съобщения не се считат непоискани по смисъла на Закона за електронната търговия. В случай че не желае да получава такава информация, Потребителят/Юридическото лице следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.

ДЕФИНИЦИИ:

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България. Чрез влизане в Електронния магазин (Уебсайта), Потребителят безусловно и изцяло се съгласява със смисъла на съдържанието им, независимо от начина, по който го е достъпил, както и в случаите, в които ползва който и да е сегмент, представляващ част от Уебсайта. С приемането на настоящите Общи Условия Потребителят  се съгласява, потвърждението на договора сключен с Търговеца от разстояние, да се извършва чрез предоставеният от него адрес на електронна поща (e-mail), чрез телефонно обажданеили чрез Кратко Текстово Съобщение (SMS).

 

„ИНТЕРНЕТ“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

„УЕБСАЙТ“/“ИНТЕРНЕТ САЙТ“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет на адрес www.drinks-shop.bg и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на Търговеца съгласно Закона за авторско право и сродните права (ЗАПСП) на Република България.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”/„ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“/“ОНЛАЙН МАГАЗИН“ е Уебсайт, намиращ се на интернет адрес www.drinks-shop.bg, който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и има за цел да послужи за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице за осъществяването на договор за покупко-продажба от разстояние/дистанционна продажба помежду им по отношение на предлаганите стоки на Уебсайта.

 „ТЕРИТОРИЯ“ е територията на Република България, където само и единствено могат да бъдат използвани услугите на Уебсайта. Търговецът не доставя стоките, поръчани чрез Сайта, извън територията на Република България.

„ТЪРГОВЕЦ“ на Уебсайта www.drinks-shop.bg е Максиъм България ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618,  бул. Бъкстон 40, ет.5 вписано в Агенция по вписванията с ЕИК130591713, ИН по ДДС BG130591713, телефон за контакт 02/9566080, e-mail: [email protected]

„КЛИЕНТ“/”ПОТРЕБИТЕЛ“ на електронния магазин www. drinks-shop.bg, които мога да правят поръчка и да са страна по договора от разстояние, могат да са само юридически лица и дееспособни граждани, навършили 18 години. При подадена при регистрацията невярна информация, Търговецът не носи отговорност.

 „ДОГОВОР” е свободното двустранно споразумение между Търговеца и Клиента, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стока от Електронния магазин. Договорът се счита за сключен, в момента, в който Търговецът е потвърдил Заявката от Клиента.

„СТРАНИ“ по договора са са Търговеца и Клиента.

„ЗАЯВКА“/”ОНЛАЙН ПОКУПКА“ представлява потвърдената от страна на Клиента готовност да закупи продукти от Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път чрез Уебсайта с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки от разстояние/дистанционна продажба. Търговецът изпраща потвърждение на Заявката към предварително посочен от Клиента адрес на електронна поща (e-mail) или по телефон.

„КУРИЕР” е търговец  юридическо лице, което доставя закупените от Клиента стоки до посочен от Клиента адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги (ЗПУ) на Република България.

„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ е услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), при която пратка /поръчката/ се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума. „РЕГИСТРАЦИЯ“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на покупко-продажба на стоки чрез Уебсайта.

„ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.

„ЛИЧНИ ДАННИ“ са данни и информация, отнасяща се до физически лица, които са предоставени от Потребителя при Регистрацията. .

„СТОКИ“ са предлаганите в Уебсайта на Търговеца продукти за покупка от Потребителя

„ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ” или „ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА“ е двустранно споразумение между Търговеца и Потребителя, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стоки посредством Уебсайта.

„РАБОТЕН ДЕН“ е всеки ден, в който Българска Национална Банка осъществява дейност.

„НЕРАБОТЕН ДЕН“/ „ПОЧИВЕН ДЕН“  е всеки ден, който е официален празник на Република България или неработен ден (събота и неделя, освен когато не е обявен за “Работен Ден”).

„ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА“ е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения договор за покупко-продажба от разстояние в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

„ПРИХВАЩАНЕ“ е правото на Търговеца да прихваща вземанията си от Потребителя за извършени административни, транспортни, куриерски и др. разходи, подлежащи на възстановяване от Потребителя/Юридическото лице с вземанията на последния за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН/УЕБСАЙТ

1.Свързаността на Клиентите с електронния магазин www.drinks-shop.bg се осъществява чрез Интернет и достъпът до него е безплатен. Сайтът и електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация, като по този начин могат да се запознават със съдържанието на оферти, промоции, разглеждане на снимки, видеоклипове, разглеждане на асортимент-меню, забавни публикации, както и друго съдържание, публикувано на Уебсайта www.drinks-shop.bg. Търговецът си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги/стоки, достъпни чрез Уебсайта  и електронния магазин, като уведоми за това Потребителя със съобщение на интернет страницата.

 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съдържащите се в тях срокове, права и задължения, обвързват всички Потребители, ползващи сайта и направили поръчки в електронния магазин на интернет адрес www.drinks-shop.bg.
 2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са достъпни на интернет страница с адрес www.drinks-shop.bg. по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта и ел. магазин, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя и Интернет свързаността.
 3. Търговецът има право по всяко време да променя едностранно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на интернет адрес www.drinks-shop.bg. Търговецът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 4. Търговецът има право по всяко време едностранно да променя вида предлагани стоки на сайта, тяхното количество и характеристики, предлаганите цени, отстъпки и промоции.
 5. 6. За осъществяване на покупка от електронния магазин www.drinks-shop.bg е необходимo Потребителят да извърши регистрация на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата от разстояние. Регистрацията е безплатна и след нея Потребителят има възможност да използва всички услуги на онлайн магазина.
 6. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация. В такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Потребителя до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
 7. В електронния магазин www.drinks-shop.bg всяка Стока е с посочена цена, като всеки изложен артикул съдържа основните характеристики на продукта заедно с допълнителна информация, която да помогне на Потребителя да направи своя информиран избор за покупка.
 8. Търговецът си запазва правото да публикува имена, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, когато:

– Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

– Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

– Самата стока или описание е носител на информация на английски или друг език.

ЗАЯВКА НА ПРОДУКТИ (СТОКИ)

 1. Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след извършване на следните фактически действия:
 • Регистрация в онлайн магазина на уеб сайта drinks-shop.bg  или
 • Връзка с търговеца може да бъде установена чрез:

– телефон: 02/9566080

– Email адрес: [email protected]

 1. В страницата на всеки продукт има бутон „Купи“, като натискането му добавя избрания продукт във виртуален списък с покупки на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва до момента, в който Потребителят реши да продължи с покупка на продуктите. Клиентът може да продължи да разглежда съдържанието на виртуалния списък с покупки, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. Заявката се активира след въвеждане на данните на Потребителя, информация за доставка и преглед на закупените стоки и потвърждение на покупката с натискане на бутона „Потвръди“.
 2. За заявяване /поръчка/ на стоки от електронния магазин е необходимо Потребителят да предостави точни данни относно:

– Актуален адрес на електронната си поща (e-mail);

–  Пълен и коректен адрес, на който да получи стоката;

–  Коректно попълнени данни за контакт съдържащи име, фамилия и телефонен номер за връзка с клиента;

–  Ако Потребителят е юридическо лице, той следва да посочи име, форма на управление, материално отговорно лице и ЕИК на дружество за издаване на фактура с коректни данни.

 1. При попълване на заявка за поръчка, поставянето на отметка в полето "Прочел съм и съм съгласен с Общите условия", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. С даването на заявката по телефона, Потребителят се съгласява, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
 2. След успешна Заявка, Клиентът получава потвърждение чрез e-mail на посочения от него e-mail адрес и/или чрез телефонно обаждане към посочения от него мобилен телефонен номер.
 3. Ако поръчаната стока (конкретен артикул) не е в наличност или ако някоя услуга не може да бъде доставена Търговецът уведомява Потребителя и в случай, че последният не се съгласи Заявката да се замени за друга стока (аналогичен артикул), то Заявката бива анулирана.
 4. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, генерираната поръчка е със статус „Заявка“ и при всички случаи Търговецът следва да потвърди възможността или невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен. Когато заявката се прави по телефон, в момента на обаждането служител на търговеца потвърждава наличностите и потвърждава приемането на заявката.
 5. Заявките в електронния магазин на www.drinks-shop.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като тяхното доставка е в обозначените времеви интервали в т.29.
 6. Работното време на консултантите на онлайн магазин www.drinks-shop.bg е:
 • от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.
 • почивен ден: събота и неделя.
 1. Заявки, които са получени с непълни, неточни или липсващи данни за Потребителя, а именно: име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка, се задържат и не се потвърждават по реда на т. 16 до изясняването на коректните данни за Потребителя.
 2. Клиентът може да откаже вече направена заявка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа, като в случай на отказ в деня на доставката се приспадат административните и транспортни разходи, които остават за сметка на Потребителя.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Всички цени, обявени в електронния магазин са в български лева /BGN/, с включен ДДС. Те се отнасят за конкретен артикул с посочено количество (единична бройка, стек, кашон или специален пакет). Предлаганите стоки в електронния магазин се доставят на Потребителя срещу задължението на същия да заплати посочената цена.
 2. Цените на стоките/услугите са показани без цената за доставка, за която Търговецът се задължава да уведоми Потребителя при оформянето на поръчката и преди потвърждаването й по реда на т. 16.
 3. Плащането на продукти се извършва от Потребителя по един от следните начини:

23.1.    Наложен платеж - заплащането се осъществява в момента на доставката на продукта/тите, когато куриер посети посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка и предаде продукта/тите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

23.2.    Банков превод по сметка на Търговеца към следния IBAN BG51UNCR96601098979401, с посочено основание за плащане номера на поръчката.  

 1. Потребителят избира един от посочените в т. 23 начини на плащане. При избор на метод за плащане, различен от наложен платеж, Потребителят се съгласява да заплати цената на поръчката авансово на посочената от Търговеца банкова сметка. В този случай стоката се изпраща след като трансфера бъде отразен в банковата сметка на Търговеца.
 2. Търговецът не е и не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от Потребителя, включително, но не само на таксите за плащане, за превалутиране и др., прилагани от банката, чиито услуги ползва Потребителя.

ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ

 1. Търговецът доставя само успешно приетите Заявки по реда на т. 16.
 2. Доставката на поръчана стока се извършва в рамките на 72 часа чрез куриерска фирма Еконт – в работното време на Куриерите и не се извършва в дни, които се падат неделя или са официални празници на Република България. Търговецът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката.
 3. Цените за доставка на стоки и/или услуги са описани непосредствено преди приключване на Заявката. Цената на доставката е съобразно килограмите и обема на пратката и се съобщава преди потвърждаването на поръчката. Доставката се таксува съгласно тарифа, публикувана от Търговеца и потвърдена от Потребителя в процеса на генериране на Заявката. Относно правилата за доставки на фирма Еконт за поръчки/доставки извън работно време, моля да посетите следния линк http://www.econt.com/денонощен-куриер/.

ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ, ДОСТАВКАТА Е:

При поръчки на стойност до 80 лв. с ДДС, доставката Ви е 9,99 лв. с ДДС.

При поръчки на стойност над 80 лв. с ДДС, доставката Ви е БЕЗПЛАТНА

ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ИЗВЪН ГР. СОФИЯ:

При поръчки на стойност до 80 лв. с ДДС, доставката Ви е …. лв. с ДДС.

При поръчки на стойност над 80 лв. с ДДС, доставката Ви е БЕЗПЛАТНА

 1. Работните дни за Куриерите за доставка на стоки на www.drinks-shop.bg са:
 • От понеделник до петък: от 10:00 до 18:00 часа.
 • Събота: от 10:00 до 13:00 часа.
 • Почивен ден за куриерите: неделя и всеки национален празник на Република България.
 1. Доставката се извършва до предварително уточнен и посочен от Клиента адрес (жилищен или служебен) или до офис на куриерска фирма в съответното населено място.
 2. Всяка Заявка е предварително застрахована от Търговеца, като застрахователните разходи са за сметка на Търговеца.
 3. Ако Потребителят не приеме Заявката на посочения от него адрес в посочения времеви диапазон и не направи необходимото, за да получи Заявката в предварително уговорените с Търговеца срок и локация, Търговецът се освобождава от задължението да изпълни Заявката. В този случай цената на стоките и на доставката, както и административните и транспортни разходи остават дължими от страна на Потребителя.
 4. Доставка на Алкохолни Напитки се извършва към Потребител, само ако същия е на възраст над 18 години, което той/тя доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай, че лицето, което приема доставката не може да докаже, че е над 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си да изпълни Заявката. В този случай цената на стоката, както и всички административни и транспортни разходи са за сметка на Потребителя.
 5. В процеса на приемо-предаване на стоката Потребителят или трето лице приема стоките и/или услугите, подписва придружаващите ги документи и Заявката се счита за изпълнена. Трето лице може да бъде всяко физическо лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 6. Търговецът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които същият не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Търговеца, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Търговеца.

 

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И РЕКЛАМАЦИЯ

 1. Потребителят има право да се откаже от направена поръчка в срок до 15 дни от приемане на стоката /реализирането на доставката/, ако са изпълнени следните условия:

36.1.    Продуктите са в оригиналната си опаковка;

36.2.    Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване;

36.3.    Приложена е оригиналната фактура, с която продуктите са получени;

36.4.    Разходите по връщането на продуктите са поети от Потребителя.

 1. Отказ от Договора може да се направи и пред куриера в момента на доставяне на стоката, ако стоката е доставена след предварително уточнения времеви диапазон и това забавяне не е причинено от Потребителя или причина за него е непреодолима сила или форсмажор.
 2. При отказ от Договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, с неотворена (неразпечатана) опаковка и със запазен етикет и бандерол (когато такъв има).
 3. В случай на отказ от Договора и в случай, че Потребителят вече е заплатил стоката, му се възстановява предплатената сума за върнатата стока по посочена от Потребителя банкова сметка на негово име в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Не се възстановяват суми на Потребителя , докато той не върне стоката в ненарушен търговски вид. Ако стоката не бъде върната в рамките на 15 дни след получаване на заявлението за отказ, то същото не произвежда действие.
 4. За да упражни правото си на отказ от Договора, Потребителят следва да уведоми Търговеца за трите си имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (като напр. писмо за отказ от договора от разстояние, изпратено по пощата или електронна поща). За целта може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

„Максиъм България ЕООД“

Адрес: гр.София 1618, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 5 ,

email: [email protected]:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

 

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

 

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

 

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.“

______________________________________________________________________________

 

 1. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път (e-mail) стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Сайта, като в случай че използва тази възможност, Търговецът незабавно ще изпрати по e-mail съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от Договора.

ВНИМАНИЕ: Правото на отказ от договора от страна на Потребителя НЕ СЕ прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им.

 1. Потребителят има правото на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 15 дни след получаване на стоката.
 2. Рекламация може да се направи само когато закупената стока не съответства на договореното между страните съгласно Договора, като несъответствието в Договора между страните може да се изразява в:

– В момента на доставката Потребителят  констатира производствени дефекти на стоката;

– В момента на доставката Потребителят констатира дефекти на опаковката на стоката, които дефекти са причинили дефект или повреда на съдържанието на стоката;

– В момента на доставката Потребителят констатира липси в количеството на стоката;

– В момента на доставка Потребителят установява, че е получил грешна стока, различна от поръчаната в Договора;

– В момента на доставката Потребителят констатира повреда на стоката при транспортирането.

 1. Рекламация на стоката може да се предяви пред Търговеца на посочения e-mail [email protected], адрес Адрес: гр.София 1618, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 5 , като едновременно с това Потребителят следва да върне стоката в 15-дневния срок. и в оригиналната и неотворена опаковка.
 2. В случай на рекламация Потгребителят може да замени конкретния артикул за същия без дефекти или аналогичен артикул на поръчания или да поиска връщане на стоката срещу възстановяване на вече платената сума за доставената стока. Представител на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да се осъществи за съвсем друг артикул на цена равна или надвишаваща вече поръчания. Ако цената надвишава тази на Заявката, Потребителят доплаща разликата, а ако новият артикул е на цена по-ниска от платената от Потребителя цена, се възстановява разликата между цената на заменения и цената на новия артикул.
 3. Ако е наложителна рекламация, извън случаите на фабричен дефект или повреди при транспорта, връщането на стоката се осъществява при следните условия:

– Стоката е с отличен търговски вид (целостта на опаковката, капачката и етикета не са повредена, стоката не е отваряна, не е надраскана, от нея не е консумирано).

– Стоката е със запазена оригинална опаковка, бандерол и етикет.

– Клиентът заплати транспортните разходите за осъществяването на рекламацията.

 1. Всички повреди, удари, счупвания и други физически щети по стоката е необходимо да бъдат докладвани незабавно на Търговеца в момента на приемане на стоката от Потребителя, а в случай че това не е направено в момента на предаване на доставката, рекламация на такова основание не може да бъде направена.
 2. Връщането на стока, независимо дали е при отказ от договора или при рекламация, се осъществява на адреса посочен върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил Заявката, следва да представи и при замяната.
 3. В случаите на замяна на стоки, всички двупосочни административни такси и двупосочните транспортни разходи за осъществяване на замяната са за сметка на Потребителя, освен в случаите, в които замяната се налага по вина на електронния магазин. В случай, че Потребителят желае да замени или да върне продукт, това може да стане само след надлежно известяване на Търговеца.
 4. В случаите на замяна на стоки Клиентът трябва да се свърже с Търговеца на телефонен номер +359 2 9566080 за уточняване на детайлите съпътстващи процеса по връщане на стоката.

АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Съдържанието на Уебсайта www.drinks-shop.bg е със защитени авторски права и е собственост на Максиъм България ЕООД. В това число влиза цялата публикувана информация, структурата на Уебсайта, графични изображения, снимки, описания на продукти, описания на услуги и др.
 2. Забранява се копиране на текстове или изображения от www.drinks-shop.bg, както и поставянето им в други Уебсайтове, онлайн магазини или други рекламни материали от всякакъв тип, без изричното писмено съгласие от страна на Максиъм България ЕООД. Максиъм България ЕООД предоставя единствено правото собственици на други Уебсайтове и частни потребители да публикуват връзки към страници от www.drinks-shop.bg с некомерсиална цел.
 3. Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Търговецът или друго лице.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. При всяка поръчка Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за поръчка. Търговецът може по всяко време да променя вида на изискваните лични данни, само и единствено, ако това се налага от целта, за която се събират данните, съобразно действащото българско и европейско законодателство. Правилата и условията за работа с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съдържат в Политиката на поверителност и Правила за използване на бисквитки, които могат да бъдат намерени на сайта на Търговеца.

 

ОТГОВОРНОСТ

 1. Търговецът носи цялата отговорност за евентуални недостатъци на стоката и за процеса по изпълнение на Договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми.
 2. Търговецът не носи отговорност в случаите на промяна на опаковка, етикет или бутилка от страна на производителя, вследствие променена маркетингова визия на даден продукт (не се визира съдържанието на продукта).
 3. Търговецът не носи отговорност за евентуално несъответствие между опаковката на продукта и илюстративното му изображение в Уебсайта.
 4. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от Клиента/Юридическото лице, статусът на негови или на други Потребители/Юридически лица запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. 59. За разрешаване на възникнали недоразумения и/или спорове във връзка с доставката на поръчан продукт Потребителят може да се свърже с Търговеца на телефон ……. или  e-mail: …..
 2. 60. Компетентен орган за извънсъдебно решаване на възникнал спор между Търговеца и Потребител по повод сключването, изпълнението, тълкуването, неизпълнението, развалянето на договор за продажба от разстояние, е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ https://www.kzp.bg/ Повече информация за нейната дейност Потребителят може да намери на посочения интернет адрес.
 3. 61. Съгласно Закона за защита на потребителите и Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ, L 165/63 от 18 юни 2013 г.) , Потребителят има възможност и за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз посредством европейска онлайн платформа за разрешаване на спорове (OPC). Търговецът изрично изключва използването на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Директива 2013/11/ЕС.
 4. 62. По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага действащото българско законодателство.
Сравнение на продукти